شیمی و محیط زیست

تهیه سوخت سبز بیودیزل از روغن سوخته آشپزی به دو روش الکترولیز و رفالکس در حضور کاتالیست کلینوپتیلولیت

امروزه به دلیل افزایش مصرف انرژی درجهان، کاهش منابع نفتی و آلودگی هوا، ضرورت سالم نگه داشتن محیط زیست امری ضروری و غیرقابل اجتناب است. بیودیزل یکی از منابع تجدیدپذیر است که جایگزین مناسبی برای سوخت های فسیلی بشمار می آید. روش رایج تولید بیودیزل واکنش ترانساستریفیکاسیون از طریق رفالکس است که دارای مشکلاتی از جمله مصرف بالای انرژی، واکنش صابونی شدن و بدلیل پساب های حاصل از آب شویی سبب آلودگی محیط زیست می گردد. لذا دانشمندان در پی یافتن روش جدیدی برای تولید بیودیزل هستند. در این تحقیق بیودیزل به دو روش مختلف رفالکس و الکترولیز با نسبت های مختلف کاتالیست کلینوپتیلولیت، الکل به روغن و در مدت زمان های متفاوت تولید شد. مقدار بازده بیودیزل تولید شده به روش رفالکس و الکترولیز به ترتیب برابر با 72 %و 87 %میباشد. جهت اطمینان از انجام واکنش طیف FTIR از بیودیزل گرفته شد. تمامی تستهای استاندارد بر روی نمونه ها انجام شد که همه نتایج در محدوده مجاز استاندارد D6751 ASTM , 14214 ENبود. در آخر تستهای XRD ،SEM و EDX جهت بررسی ویژگی های کاتالیست صورت گرفت.

مریم حلمی
گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال
کامبیز تحویلداری
گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال